คณะกรรมการฯ กลาง อนุกรรมการฯ เขตภาคเหนือ เขตภาคใต้ เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขตกรุงเทพมหานคร เขตภาคกลาง
คณะกรรมการดำเนินงานคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา
1เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาประธานกรรมการ
2รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษารองประธานกรรมการ
3รองศาสตราจารย์คมเพชร ฉัตรศุภกุลกรรมการ
4รองศาสตราจารย์นายแพทย์อำนาจ อยู่สุขกรรมการ
5รองศาสตราจารย์รัตติกร วรากูลศิริพันธุ์กรรมการ
6รองศาสตราจารย์ทวี เชื้อสุวรรณทวีกรรมการ
7รองศาสตราจารย์สุจิระ ขอจิตต์เมตต์กรรมการ
8ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลิขิต อมาตยคงกรรมการ
9ผู้ช่วยศาสตราจารย์วงศ์วีระ วรรณพงศ์กรรมการ
10ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัณฑิต จิรจริยาเวชกรรมการ
11นายวิบูลย์ บุญสุวรรณกรรมการ
12นางแน่งน้อย พัวพัฒนกุลกรรมการ
13ประธานคณะอนุกรรมการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาฯ เขตภาคเหนือ หรือผู้แทนกรรมการ
14ประธานคณะอนุกรรมการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาฯ เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือผู้แทนกรรมการ
15ประธานคณะอนุกรรมการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาฯ เขตภาคกลาง หรือผู้แทนกรรมการ
16ประธานคณะอนุกรรมการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาฯ เขตภาคใต้ หรือผู้แทนกรรมการ
17ประธานคณะอนุกรรมการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาฯ เขตกรุงเทพมหานคร หรือผู้แทนกรรมการ
18ผู้อำนวยการสำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือผู้แทนกรรมการ
19ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน หรือผู้แทนกรรมการ
20ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษากรรมการ
21ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศอุดมศึกษากรรมการ
22ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบสวัสดิการและบริการนักศึกษากรรมการและเลขานุุการ
23เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบสวัสดิการและบริการนักศึกษากรรมการและผู้ช่วยเลขานุุการ
24เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบสวัสดิการและบริการนักศึกษากรรมการและผู้ช่วยเลขานุุการ
คณะอนุกรรมการประเมินและคัดเลือกนักศึกษา เขตภาคเหนือ
1อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามประธานอนุกรรมการ
2อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอนุกรรมการ
3อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวรอนุกรรมการ
4อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์อนุกรรมการ
5อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางอนุกรรมการ
6อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมลคลล้านนาอนุกรรมการ
7อธิการบดีมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาอนุกรรมการ
8อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพอนุกรรมการ
9ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนอนุกรรมการ
10ผู้แทนคณะกรรมการดำเนินงานคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษาอนุกรรมการ
11ผู้แทนคณะกรรมการดำเนินงานคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษาอนุกรรมการ
12ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สำนักงานคณะะกรรมการการอุดมศึกษา หรือผู้แทนอนุกรรมการ
13ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบสวัสดิการและบริการนักศึกษา หรือผู้แทนอนุกรรมการ
14รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเลขานุุการ
15ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามผู้ช่วยเลขานุุการ
คณะอนุกรรมการประเมินและคัดเลือกนักศึกษา เขตภาคใต้
1อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมลคลศรีวิชัยประธานอนุกรรมการ
2อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อนุกรรมการ
3อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณอนุกรรมการ
4อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชอนุกรรมการ
5อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีอนุกรรมการ
6อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้อนุกรรมการ
7อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนีอนุกรรมการ
8อธิการบดีมหาวิทยาลัยตาปีอนุกรรมการ
9ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลาอนุกรรมการ
10ผู้แทนคณะกรรมการดำเนินงานคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษาอนุกรรมการ
11ผู้แทนคณะกรรมการดำเนินงานคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษาอนุกรรมการ
12ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สำนักงานคณะะกรรมการการอุดมศึกษา หรือผู้แทนอนุกรรมการ
13ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบสวัสดิการและบริการนักศึกษา หรือผู้แทนอนุกรรมการ
14รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมลคลศรีวิชัยเลขานุุการ
15ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมลคลศรีวิชัยผู้ช่วยเลขานุุการ
คณะอนุกรรมการประเมินและคัดเลือกนักศึกษา เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามประธานอนุกรรมการ
2อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์อนุกรรมการ
3อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอนุกรรมการ
4อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์อนุกรรมการ
5อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีอนุกรรมการ
6อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมลคลอีสานอนุกรรมการ
7อธิการบดีมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนืออนุกรรมการ
8อธิการบดีวิทยาลัยพิชญบัณฑิตอนุกรรมการ
9ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหารอนุกรรมการ
10ผู้แทนคณะกรรมการดำเนินงานคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษาอนุกรรมการ
11ผู้แทนคณะกรรมการดำเนินงานคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษาอนุกรรมการ
12ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สำนักงานคณะะกรรมการการอุดมศึกษา หรือผู้แทนอนุกรรมการ
13ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบสวัสดิการและบริการนักศึกษา หรือผู้แทนอนุกรรมการ
14รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคามเลขานุุการ
15ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคามผู้ช่วยเลขานุุการ
คณะอนุกรรมการประเมินและคัดเลือกนักศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร
1อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครประธานอนุกรรมการ
2อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพอนุกรรมการ
3อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อนุกรรมการ
4อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒอนุกรรมการ
5อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอนุกรรมการ
6อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีอนุกรรมการ
7อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพอนุกรรมการ
8อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญอนุกรรมการ
9ผู้อำนวยการสำนักบริหารวิทยาลัยชุมชนอนุกรรมการ
10ผู้แทนคณะกรรมการดำเนินงานคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษาอนุกรรมการ
11ผู้แทนคณะกรรมการดำเนินงานคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษาอนุกรรมการ
12ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สำนักงานคณะะกรรมการการอุดมศึกษา หรือผู้แทนอนุกรรมการ
13ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบสวัสดิการและบริการนักศึกษา หรือผู้แทนอนุกรรมการ
14รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเลขานุุการ
15ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครผู้ช่วยเลขานุุการ
คณะอนุกรรมการประเมินและคัดเลือกนักศึกษา เขตภาคกลาง
1อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีประธานอนุกรรมการ
2อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิตอนุกรรมการ
3อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลอนุกรรมการ
4อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพาอนุกรรมการ
5อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยองกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์อนุกรรมการ
6อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์อนุกรรมการ
7อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิอนุกรรมการ
8อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติอนุกรรมการ
9ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราดอนุกรรมการ
10ผู้แทนคณะกรรมการดำเนินงานคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษาอนุกรรมการ
11ผู้แทนคณะกรรมการดำเนินงานคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษาอนุกรรมการ
12ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สำนักงานคณะะกรรมการการอุดมศึกษา หรือผู้แทนอนุกรรมการ
13ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบสวัสดิการและบริการนักศึกษา หรือผู้แทนอนุกรรมการ
14รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีเลขานุุการ
15ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีผู้ช่วยเลขานุุการ