วัน/เดือน/ปีกิจกรรม
พฤศจิกายน 2560ประชุมปฏิบัติการการใช้ระบบประมวลผลการให้คะแนนประเมินนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ของประธานคณะอนุกรรมการประเมินฯ ระดับเขต/ภูมิภาค
 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเวียนแจ้งสถาบันอุดมศึกษาในสังกัด
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานฯ (สกอ.)
ธันวาคม 2560ประชุมสัมมนาโครงการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา ณ กรุงเทพมหานคร
 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโอนเงินงบประมาณการดำเนินงาน ให้ประธานคณะอนุกรรมการประเมินฯ ระดับเขต/ภูมิภาค
15 ธันวาคม 2560เปิดระบบการรับสมัครและจัดส่งเอกสาร
ธ สถาบันอุดมศึกษาส่งรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการพร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆ ให้ประธานคณะอนุกรรมการประเมิน ระดับเขต/ภูมิภาค
มกราคม 2561ประชุมคณะอนุกรรมการประเมิน ระดับเขต/ภูมิภาค
19 มกราคม 2561ปิดระบบการรับสมัครและจัดส่งเอกสาร
มกราคม - กุมภาพันธ์ 2559คณะอนุกรรมการประเมินฯ ภาค ....... ดำเนินการประเมินและคัดเลือกนักศึกษา
มกราคม - กุมภาพันธ์ 2559คณะอนุกรรมการประเมินฯ ภาค ....... ดำเนินการประเมินและคัดเลือกนักศึกษา
มกราคม - กุมภาพันธ์ 2559คณะอนุกรรมการประเมินฯ ภาค ....... ดำเนินการประเมินและคัดเลือกนักศึกษา
มกราคม - กุมภาพันธ์ 2559คณะอนุกรรมการประเมินฯ ภาค ....... ดำเนินการประเมินและคัดเลือกนักศึกษา
มกราคม - กุมภาพันธ์ 2559คณะอนุกรรมการประเมินฯ ภาค ....... ดำเนินการประเมินและคัดเลือกนักศึกษา
15 มีนาคม 2561ปิดรับสรุปผลคะแนนการพิจารณาและเอกสารประกอบการคัดเลือกของคณะอนุกรรมการประเมินฯ ที่จัดส่งให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
27 มีนาคม 2561ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานฯ (สกอ) เพื่อตรวจสอบและสรุปผลการคัดเลือก
30 มีนาคม 2561สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งผลการคัดเลือกให้สำงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เมษายน - พฤษภาคม 2561กระทรวงศึกษาธิการออกประกาศผลการคัดเลือก นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา 2558
กรกฎาคม 2561นักศึกษาเข้ารับพระราชทานรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558